+370 444 602 31 saulutetelsiai@gmail.com

Naujas mokymo proceso organizavimo būdas – ugdymasis šeimoje

2020-06-02

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 504 patvirtino Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašą ir įteisino mokymosi pagal formaliojo švietimo programas naują mokymo proceso organizavimo būdą. Vadovaujantis minėtu aprašu, tėvams (globėjams, rūpintojams), nusprendusiems vaikų ugdymąsi organizuoti šeimoje, turi padėti bendrojo ugdymo mokykla, kurios nuostatuose yra įteisintas pavienio mokymosi forma ugdymosi šeimoje mokymo proceso organizavimo būdas. 

2023 m. gruodžio 18 d. Telšių rajono savivaldybės mero patvirtintu potvarkiu Nr.M1 – 614 Dėl Telšių rajono savivialdybės mokyklų, padedančių tėvams   (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą (-si) šeimoje, sąrašą – “Saulutės”  lopšeliui – darželiui  pavesta įgyvendinti mokymo proceso organizavimo būdą – ugdymąsi šeimoje, pagal priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą.

Tėvai, pageidaujantys, kad vaikas nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. pradėtų ugdytis (būtų ugdomas) šeimoje, turi pateikti  “Saulutės” lopšelio – darželio  direktoriui (adresu Dariaus ir Girėno 4, Telšiai arba el.paštu saulutetelsiai@gmail.com) šiuos dokumentus:

1. tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą dėl ugdymosi sąlygų šeimoje patikrinimo;
2. užpildytą Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo klausimyną tėvams ir vaikui (1priedas) dėl ugdymosi šeimoje sąlygų;
3. Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Telšių apskrities skyriaus informacija apie tai, kad nebuvo nustatytas (-i) vaiko teisių pažeidimas (-ai), susijęs (-ę) su vaiko atstovo (-ų) pagal įstatymą, su kuriuo (-iais) jis gyvena, pareigų nevykdymu ar netinkamu jų vykdymu dėl narkotinių (ar psichotropinių) medžiagų, alkoholio vartojimo, smurto ar kitų vaiko atstovo (-ų) pagal įstatymą, su kuriuo (-iais) vaikas gyvena, veiksmų ar neveikimo, kurie gali turėti įtakos vaiko teisės į mokslą užtikrinimui, per pastaruosius dvejus metus nuo tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymo pateikti informaciją gavimo dienos (dėl informacijos kreiptis el.p. telsiu.apskritis@vaikoteises.lt, mob. tel. 8 612 60 269).
4. Telšių rajono savivaldybės administracijos informacija apie tai, kad nebuvo (nėra) skirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui ir (ar) nebuvo (nėra) taikoma atvejo vadyba per pastaruosius dvejus metus nuo tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymo pateikti informaciją gavimo dienos (dėl informacijos kreiptis el. p. daiva.marcenkoviene@telsiai.lt , tel. (8 444) 60 278).

Dokumentus būtina pateikti einamaisiais metais nuo birželio 15 d. iki birželio 30 d. 

Pasirinkus ugdymąsi šeimoje, vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai) ir lopšelis – darželis “Saulutė” sudarys mokymo sutartį. Mokymo sutartis sudaroma iki pirmos mokslo metų dienos. 

Vaikus, besiugdančius šeimose, konsultuos, mokomąja medžiaga aprūpins, mokymosi pažangą ir pasiekimus, socializacijos poreikio užtikrinimą periodiškai vertins Telšių lošelio – darželio “Saulutė” atsakingi asmenys.

Close Menu