+370 444 602 31 saulutetelsiai@gmail.com

Specialusis pedagogas – padeda vaikams, turintiems specialių ugdymosi poreikių, įsisavinti ugdymo turinį ir lavina sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų ugdymosi poreikių vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes ir ypatumus.

 • Atlieka pedagoginį vaikų vertinimą, nustato vaikų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą darželyje;
 • Bendradarbiauja su pedagogais, specialiųjų poreikių vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, darželį aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais;
 • Numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų poreikių vaikų poreikius bei galimybes, ir juos taiko;
 • Rengia sutrikusių funkcijų lavinimo individualias, pogrupines ir grupines programas;
 • Padeda specialiųjų poreikių vaikams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar grupėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų poreikių vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
 • Pataria pedagogams, kaip pritaikyti specialiųjų poreikių vaikams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, rengti ugdymo programas;
 • Teikia metodinę pagalbą pedagogams, specialiųjų poreikių vaikų tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja specialiųjų poreikių vaikų ugdymo klausimais;
 • Naudoja ugdymo procese mokymo priemones atsižvelgdamas į specialiųjų poreikių vaikų amžių, specialiuosius ugdymosi poreikius, individualius gebėjimus ir ugdymo turinį;
 • Dalyvauja vaiko gerovės komisijos veikloje;
 • Taiko savo darbe specialiosios pedagogikos naujoves.

Kada rekomenduojama kreiptis į spec. pedagogą?

 • Kuomet vaikas pradeda vėliau kalbėti, negu kiti bendraamžiai.
 • Kuomet vaikas sunkiai randa tinkamus žodžius pokalbyje.
 • Kuomet vaikui sunkiai sekasi išmokti raides, savaitės dienas, skirti ir pavadinti spalvas, formas, skaičius.
 • Kuomet vaikas sunkiau orientuojasi erdvėje (neskiria pusių: kairė-dešinė, nesiorientuoja popieriaus lape ir pan.).
 • Dažnai nerimastingas ir išsiblaškęs.
 • Nesugeba ar nenori vykdyti nurodymų, laikytis kasdieninių taisyklių ir tvarkos.

Lopšelio – darželio specialusis pedagogas RENATA KULEVIČIŪTĖ
Kvalifikacinė kategorija – vyr. spelusis pedagogas.
Kilus klausimams galima susisiekti: saulutetelsiai@gmail.com

MOKYTOJA DIRBA SU VAIKAIS KONSULTUOJA TĖVELIUS
ANTRADIENIS 14.00-16.45 16.45-18.15
TREČIAIDIENIS 14.00-16.45 16.45-18.15

 

Close Menu