+370 444 602 31 saulutetelsiai@gmail.com

Vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimas

Vaiko pasiekimai – tai susiformavusios vertybinės nuostatos, gebėjimai, supratimas, patirtis. Vertinimas – tai nuolatinis informacijos apie vaiką, jo ugdymo (si) ypatumus bei daromą pažangą kaupimas, interpretavimas ir apibendrinimas.

Vaikui pradėjus lankyti įstaigą pedagogas stebi, kaip jis adaptuojasi naujoje aplinkoje. Adaptacija – svarbus ir kiekvienam vaikui individualus laikotarpis. Kai vaikas puikiai jaučiasi, atliekamas pirmasis vertinimas (jei vaikas įstaigą lanko ne pirmi metai, tai daroma rudenį), kurio tikslas – geriau pažinti vaiką, jo pomėgius, įvairius gebėjimus bei numatyti jo ugdymo kryptis ir uždavinius. Tiek rudenį tiek pavasarį, pedagogas pildo vaiko gebėjimų ir pasiekimų vertinimo lapą. Pedagogas braižo vaiko pasiekimų  ir pažangos vertinimo diagramą, pagal 18 ugdymosi pasiekimų sričių, kuri sudaro galimybę pastebėti vaiko daromą pažangą.

Antrą kartą vaikas vertinamas pavasarį.  Šio vertinimo tikslas – nustatyti vaiko ugdymo (si) pažangą, t.y. sritis, kuriose pasiekimai yra akivaizdūs, ir sritis, kuriose pasiekimai nežymūs. Pasiekimų vertinimas padeda ikimokyklinio ugdymo mokytojams, kitiems pedagogams ir specialistams pažinti vaikus: tikslingiau stebėti, atpažinti bei vertinti, ką vaikas jau žino, supranta, geba, išsiaiškinti vaiko patirtį ir tolesnio ugdymosi poreikius. Pedagogai nustato, kuriame pasiekimų žingsnyje yra vaikas, palygindami jo kalbos, bendravimo, elgesio situacijas, kūrybos darbelius su pasiekimų žingsnių aprašymais. Pedagogai nustato vaiko pažangą vienoje, keliose ar visose ugdymosi srityse periodiškai stebėdami ir fiksuodami jo pasiekimus.

Toks vertinimas padeda išlaikyti ugdymo (si) tęstinumą, planuoti individualų darbą su vaikais, numatyti pagalbos vaikui formas ir būdus.

Informacija apie vaiką renkama įvairiais būdais:

 stebint vaiką natūralioje veikloje, t. y. žaidžiant, tyrinėjant, kuriant, judant;

 pokalbio su tėvais ir vaikais metu;

 analizuojant vaiko kūrybą;

 analizuojant veiklos, elgesio vaizdo įrašus, nuotraukas.

Vertinimo medžiaga kaupiama individualiuos vaiko gebėjimų ir pasiekimų segtuvuose. Vertinimo medžiaga atspindi visuminį vaiko ugdymą (si): įvairūs vaiko dailės darbeliai, sukurtos knygelės, vaiko rašytinės kalbos pavyzdžiai, pedagogų užfiksuoti vaiko keliami klausimai, pasakojimai, žodinė kūryba, fizinio pasirengimo įvertinimas pagal kontrolinius pratimus. Sukaupta medžiaga – informatyvi: užrašytas vaiko vardas, data, gali būti užrašyti vaiko išsakyti įvertinimai, pedagogo pozityvūs komentarai, užrašytas vertinimo medžiagos tikslas. Vaiko gebėjimų ir pasiekimų segtuvuose kaupiama informacija skirta visiems: pedagogui, tėvams, pačiam vaikui, įstaigos vadovams. Apie individualius vaiko pasiekimus grupių mokytojos  (mokslo metų pabaigoje) informuoja tėvus įvairiomis formomis.

Du kartus metuose, vadovaujantis asmens duomenų apsaugos įstatymu, vaikų gebėjimai ir pasiekimai, aptariami mokytojų tarybos posėdyj

Close Menu