+370 444 602 31 saulutetelsiai@gmail.com

TELŠIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ TARYBA 2022 – 2023 M. M. (Patvirtinta posėdžio 2022.06.01 protokolu Nr. V63)
Aukščiausia įstaigos savivaldos institucija, telkianti ugdytinių tėvus, pedagogus, nepedagoginį personalą, visuomenės atstovus, rėmėjus svarbiausiems įstaigos veiklos tikslams, uždaviniams numatyti ir spręsti.

1. Lina Kybartaitė – Jokubauskienė Pirmininkė
2. Edita Mitkienė Sekretorė, narė, mokytojų atstovas
3. Dovilė Abromavičienė Narė, mokytojų padėjėjų atstovas
4. Dangirutė Jogminienė Narė, administracijos atstovas
5. renkamas nuo 09.01 Narys, 01 gr. “Zuikučiai” tėvų atstovas
6. Viktorija Butautienė Narė, 02 gr. “Smalsučiai” tėvų atstovė
7. Martynas Daubaris Narys, 03 gr. “Žemaitukai” tėvų atstovas
8. Asta Daunienė Narė, 04 gr. “Žvirbliukai” tėvų atstovė
9. renkams nuo 09.01 Narys, 05 gr. “Kodėlčiukai” tėvų atstovė
10. Gintautas Lukauskas Narys, 06 gr. “Peliukai” tėvų atstovas
11. renkamas nuo 09.01 Narys, 07 gr. “Nykštukai” tėvų atstovas
12. Rima Kazlauskaitė Narė, 08 gr. “Boružiukai” tėvų atstovas
13. Justina Vaitkutė Narė, 09 gr. “Linksmuoliai” tėvų atstovė
14. Lina Kybartaitė  Jokubauskienė Narė, 10 gr. “Žiogeliai” tėvų atstovė
15. Jūratė Žilinksienė Narė, 11 gr. “Spinduliukai” tėvų atstovė
16. Jurgita Gureckienė Narė, 12 gr. “Gudručiai” tėvų atstovė

TELŠIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ MOKYTOJŲ TARYBA –  savivaldos institucija svarbiausiems pedagoginių darbuotojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro direktorius,  pavaduotojas ugdymui, visi lopšelyje-darželyje dirbantys ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai, vaiko pagalbos specialistai  ir meninio ugdymo mokytojai.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA (Patvirtinta posėdžio 2022.04.20 protokolu Nr. V94) – organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlieka vaiko specialiųjų poreikių pirminį įvertinimą ir kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas:
Laimutė Papartienė – pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Sandra Petrulienė – sekretorė, raštinės administratorė;
Vaida Galkauskienė – pavaduotoja, logopedė;
Renata Kulevičiūtė – specialusis pedagogas;
Lina Paulauskė – socialinis pedagogas;
Daiva Grikšienė – narė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė (VSSPS);
Edita Mitkienė – narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Aldona Daukantinė -narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

ATESTACINĖ KOMISIJA  (Patvirtinta Telšių rajono savivialdybės administracijos dorektoriaus įsakymu 2022m. gegužės 26d Nr. A1-765) – teikia informaciją pedagogams apie atestacijos tvarką, programą, atestacijos komisijos posėdžių datas ir nutarimus, svarsto klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų  suteikimo, dėl pedagogo veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai:
Rosita Petkuvienė – direktorė, atestacinės komisijos pirmininkė, deleguota mokytojų tarybos;
Sandra Balnytė-Keburienė – Telšių rajono savivialdybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, deleguota steigėjo;
Ilona Kazlauskienė – ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoji, deleguota mokyklos tarybos;
Edita Mitkienė –  ikimokyklinio ugdyno vyresnioji mokytoja, deleguota mokytojų tarybos;
Daiva Narmontienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, deleguota mokytojų tarybos.

METODINĖS DARBO GRUPĖS (Patvirtinta 2019-01-02 Telšių lopšelio – darželio “Saulutė” direktoriaus įsakymu Nr.V-2 ) :
1. Švenčių, renginių organizavimas:
1.1.Emocinę sveikatą stiprinančių renginių organizavimo grupė
1.2.Pilietinio ugdymo grupė
1.3. Sveikatą stiprinanti grupė
1.4.Liaudies tradicijas puoselėjanti grupė
2. Mokyklos interjeras, meninis salės, laiptinių apipavidalinimas, šventiniai sveikinimai (šventės, gimtadieniai) atsakinga grupė;
3. Idėjų bankas, projektų rašymas (problemos).

Close Menu