+370 444 602 31 saulutetelsiai@gmail.com

Mieli Tėveliai, kurių vaikai jau lanko Telšių lopšelį – darželį “Saulutė”  ir nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. ugdysis pagal priešmokyklinio ugdymo programą.
Preišmokyklinio ugdymo sutarčių pasyrašymas bus vykdomas nuo 2022m. rugpjūčio 17d.

  •  2022-2023 mokslo metams Telšių lopšelyje – darželyje “Saulutė” formuojamos 2 priešmokyklinio ugdymo grupės.
  • Priešmokyklinis ugdymas yra vykdomas pagal vienerių metų priešmokyklinio ugdymo programą, kurioje nustatytos vaiko ugdymosi kryptys, metodai, išskirti ugdymosi gebėjimai taip pat pateikiamos pasiekimų vertinimo gairės.
  • Programos minimali trukmė – 640 valandų (arba 4 val. per dieną, 20 val. per savaitę). Priešmokyklinės ugdymo grupės savininkas, įvertinęs konkrečioje savivaldybėje gyvenančių vaikų ir šeimų poreikius, gali organizuoti ir kitus priešmokyklinės grupės veiklos modelius (kai trukmė  yra 6 val., 8 val., 10 val. per dieną  ar kt.).
  • Priešmokyklinio ugdymo grupės 6gr. “Peliukai” ir 3gr. “Žemaitukai”

Priešmokyklinio ugdymo tikslas – užtikrinti optimalią vaiko raidą, atsižvelgiant į jo asmens unikalumą ir ugdymosi poreikius, padėti pasirengti sėkmingai mokytis mokykloje.

Priešmokyklinis ugdymas yra privalomas nuo 2016 m. rugsėjo 1d., ir pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais (nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.) jam sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai.

Dokumentai paslaugai gauti – tėvų prašymas dėl vaiko priėmimo (priimamas į įstaigą), prašymas sudaryti suartį ( jau lanko įstaigą ikimokyklinio ugdymo programą)  (žr. teiseinė informacija – vaikų priėmimas, mokestis už išlaikymą), gimimo liudijimo kopija.
Paslaugos gavėjas – priešmokyklinio amžiaus (5 -7 m.)  vaikai.
Už paslaugą atsakinga – įstaigos direktorė. Kontaktinis telefonas (8 444) 60231.
Paslaugos teikimą reglamentuojantys teisės aktai – Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys  priešmokyklinį ugdymą.

Telšių lopšelio – darželio “Saulutė” mokytojai priešmokyklinio ugdymo procese taiko  integruotą ugdymo(si) priemonių komplektą OPA PA! – parengtą pagal naują Priešmokyklinio ugdymo programą.

        Priešmokyklinį udymą reglamentuojantys dokumentai
1. PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠAS
2. PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDROJI PROGRAMA
3. Vaikų pasiekimų vertinimo rekomendacijos
4.  Priešmokyklinio-ugdymo-sutartis Saulutė 
5. Prašymas-dėl-sutarties sudarymo – preišmokyklinis ugdymas
6. Prašymas-dėl-priėmimo-į-ugdymo-įstaigą – preišmokyklinis ugdymas

 

Close Menu