+370 444 602 31 saulutetelsiai@gmail.com

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas) įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

Telšių lopšelio – darželio “Saulutė” direktoriaus 2023 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. V-2 patvirtintas Informacijos  apie pažeidimus teikimo vidiniu kanalu tvarkos aprašasperžiūrėti dokumentą čia.

Teisės aktai,  reglamentuojantys pranešėjų apsaugą ir vidinio apie pažeidimus teikimo kanalo sukūrimą:

Pagal Įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

 • pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 • pavojaus aplinkai;
 • kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 • neteisėtos veiklos finansavimo;
 • neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 • neteisėtu būdu įgyto turto;
 • padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
 • kitų pažeidimų.

SVARBU! Vidinis pranešimų kanalas nėra skirtas skundams, prašymams ar pranešimams pateikti siekiant apginti išskirtinius asmeninius interesus.

Pranešėjas informaciją apie pažeidimą gali pateikti:

 • atsiunčiant pranešimą paštu, adresu: Dariaus ir Girėno 4, Telšiai LT-87353. Siunčiant pranešimą paštu po Įstaigos pavadinimu turi būti nurodyta žyma „PRANEŠIMAS PAGAL PRANEŠĖJŲ APSAUGOS ĮSTATYMĄ”
 • paštu: pranesk.saulutetelsiai@gmail.com

Rekomenduojame Asmeniui pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant šią pranešimo apie pažeidimą formą. Pranešimo Forma čia.

Pranešime turi būti nurodyta:

 • kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti ir pan.;
 • sužinojimo apie pažeidimą data ir aplinkybės;
 • vardas, pavardė, asmens kodas, darbovietė kiti kontaktiniai duomenys;
 • jei įmanoma, pateikite bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius.

Pranešimų per 2023 m. nebuvo gauta bei perduota teisėsaugos institucijoms.

Close Menu