+370 444 602 31 saulutetelsiai@gmail.com

Lopšelis-darželis savo veiklą pradeda 1975 m. spalio 1 d. Apie 300 mažylių pasklinda po dažais kvepiančias grupes. Ikimokyklinei įstaigai vadovauja vedėja Aldona Urbonienė. Lopšelis-darželis tipinis, 280 vietų. Vaikai paskirstyti į 12 grupių. Ikimokyklinė įstaiga pavadinta „Saulute“.

1984 m. spalio 1 d. lopšeliui-darželiui pradeda vadovauti vedėja Regina Rondomanskienė. Keičiasi dauguma pedagoginio ir aptarnaujančio personalo darbuotojų. Ikimokyklinę įstaigą lanko 321 vaikas, dirba 23 auklėtojos. Daug dėmesio skiria pamokėlėse įgytų žinių, mokėjimų ir įgūdžių ryšiui su žaidybine veikla. Metodiniame kabinete sukaupta daug vaizdo priemonių įvairioms pamokėlėms: gimtajai kalbai, matematikai, gamtos pažinimui ir kt. Kabinetas pripažįstamas kaip geriausias tarp ikimokyklinių įstaigų metodinių kabinetų.

1991 m. prasidėjus švietimo reformai, masiškai mažėjant vaikų skaičiui iš ikimokyklinėje įstaigoje veikusių 12 grupių lieka tik 2. Atsiranda materialinių nepriteklių, laisvos patalpos išnuomojamos. Tačiau 1999 m. rugsėjo 1d. sutinka jau 8 grupės, o 2005 m. m. lopšelis-darželis „Saulutė“ įtrauktas į Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą.

2010 m. rugsėjo 1 d. veikia 10 grupių. Lopšelyje-darželyje veikia liaudies muzikos būrelis „Rituolielis“, šokių būrelis, vyresnių grupių vaikai mokomi anglų kalbos. Priešmokyklinės grupės dalyvauja tarptautinėje programoje „Zipio draugai“.

Nuo 2011 m. iki 2015 m.  stipriai kito lankančių vaikų skaičius dėl užsitęsusios rekonstrukcijos. Sumažėjus ikimokyklinio amžiaus vaikų skaičius, sudarytos 4 laikinos grupės, kurios veikia nerekonstruojamame lopšelio-darželio B korpuse. 2 priešmokyklinės grupės glaudžiasi Telšių lopšelio-darželio „Žemaitukas“ patalpose. 2014 m. parengtas ir finansuojamas sveikatingumo projektas „Dešimties pirštelių kelionė“, tarptautinis projektas „Let a Smile Be Your Umbrella“ („Tegul šypsena būna Tavo skėtis“),   2015 m. daugiašalės mokyklų partnerystės Comenius projektas „Tegul šypsena būna Tavo skėtis“. Įgyvendinti 9 tarpvalstybiniai mobilumai. Lopšelio-darželio pedagogės dalyvavo projektų partnerių susitikimuose Jungtinėje Karalystėje, Portugalijoje bei Norvegijoje.

2015 m. tai 40-tieji veiklos metai. Įstaigą lanko 193 vaikai, dirba 41 darbuotojas, iš jų 20 mokytojų. Tobulinta ir konkretizuota ugdymo turinio planavimas, vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo sistema, ugdyta vaikų saviraiška ir kūrybiškumas kasdieninėje veikloje, formuota vaikų socialinė ir kultūrinė samprata ugdomojoje veikloje. Formuotas bendruomenės tinkamas požiūris į sveiką gyvenseną ir siekiama, kad ji taptų gyvenimo norma

2016-2018 m.m. Dalyvaujame ir patirtimi dalinamės eTwining tarptautiniame projekte “100 liaudies žaidimų Estijos vaikams. Logopedo kuruojamas respublikinis projektas “Žaidimai moko”. Organizuojamas Lietuvos respublikos  lopšelių darželių “Saulutė” vardą turinčių ikimokyklinio ugdymo įstaigų sambūris. Iki 2022 m.  lopšeliui darželiui pratęstas sveikatą stiprinančios mokyklos veiklos pažymėjimas. Iš viso įstaigą lanko 232 vaikai.

Nuo 2019 m. gegužės 16 d. direktoriaus pareigas  pradeda eiti Rosita Petkuvienė.

Telšių lopšelio-darželio „Saulutė“ bendruomenė siekia, kad įstaiga taptų šiuolaikiška vaikų ugdymo įstaiga, atvira naujovėms, stiprinanti vaikų dvasines ir fizines galias, kurioje saugūs ir kūrybingi vaikai, bendradarbiaujantys darbuotojai ir tėvai.

Close Menu