8 444 602 31 saulutetelsiai@gmail.com

Telšių lopšelis-darželis „Saulutė“ skelbia atranką ikimokyklinio ugdymo mokytojos (-jo) pareigoms užimti.
Darbo krūvis – 1 etatas, 36 val/sav.
Darbo sutartis – 1 metų – terminuota, su galimybe sutarties terminą keisti.
Darbo užmokestis – nuo 1315 eurų (vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu)

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 1. Pedagogo kvalifikacija; ikimokyklinio ugdymo mokytojų rengimo programa;
 2. Gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas;
 3. Gebėjimas numatyti veiklos prioritetus, ugdymo proceso tikslus ir uždavinius, planuoti ugdymo turinį;
 4. Privalo būti įgiję kompetencijas, numatytas Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms apraše, kurį tvirtina švietimo,  mokslo ir sporto ministras.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
 5. Pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumento kopiją arba turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją.
 6. Lietuvių kalbos kultūros kursų pažymėjimą;
 7. Gyvenimo aprašymą;
 8. Atrankai pretendentai gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.

Atrankos būdas – pokalbis.
Atranka bus vykdoma 2021 m. rugpjūčio 24 d. pagal prendentams paskirtą laiką

Pretendentai dokumentus pateikia elektroniniu paštu nuo  2021 m. rugpjūčio 2 d.  iki 2021 m. rugpjūčio 20 d. įskaitytinai. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui. Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami į pokalbį. Pretendentams, neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems dokumentų ar, sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje.

Dokumentai pateikiami direktorei Rositai Petkuvienei, siunčiant elektroniniu paštu: saulutetelsiai@gmail.com  arba registruotu laišku: Dariaus ir Girėno g. 4, 87353 Telšiai.

Telefonai pasiteirauti (8-444) 60231, 867110975, nuo 9.00 val. iki 16.00 val., pietų pertrauka 11.30 – 12.00 val.

 Atranka organizuojama vadovaujantis  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro  2011 m. rugsėjo 15 d. patvirtintu  MOKYTOJŲ PRIĖMIMO IR ATLEIDIMO IŠ DARBO TVARKOS APRAŠU Įsakymo Nr. V-1680

Paskelbta užimtumo tarnybo puslapyje  https://www.ldb.lt;  Nr.: DV-78-997586481

 

Close Menu