8 444 602 31 saulutetelsiai@gmail.com

Nuo 2022 m. rugsėjo 01 d. Telšių lopšelis – darželis ,,Saulutė”  reikalingas ikimokyklinio ugdymo mokytojas  – 0,5 etato
Pareigos :Ikimokyklinio ugdymo pedagogas, darbo sutartis – neterminuota (su galimybe didinti etato dalį).

Darbo užmokestis: priklauso nuo kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo:  0,5 et. ~ nuo 723 EUR iki 839 EUR (neatskaičius mokesčių), darbo savaitė – 18 val.
Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam mokytojui:

1. turi būti baigęs ikimokyklinio ugdymo pedagogų rengimo programą (įgytas aukštasis ar aukštesnysis iki 2009 metų arba specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų, pedagoginis išsilavinimas), turėti įgytą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojo (auklėtojo) profesinę kvalifikaciją ir pedagoginės krypties kvalifikacinę kategoriją;
2. privalo būti išklausęs specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursą (ne mažiau kaip 60 valandų, 2 studijų kreditų, pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintą programą (2007-12-18 įsakymas Nr. ISAK-2481);
3. turi turėti skaitmeninio raštingumo žinių, gebėjimų ir supratimo šiose informacinių technologijų srityse: informacijos valdymo, komunikavimo, skaitmeninio mokymo ir mokymosi, informacijos valdymo saugumo;
4. privalo gerai mokėti lietuvių kalbą (išklausytas valstybinės kalbos kultūros 22 val. kursas, 1 studijų kreditas);
5. kiti specialieji reikalavimai: išmanyti ikimokyklinio amžiaus vaikų raidos ypatumus, ugdymo(si) technologijas, būdus, formas, metodus, gebėti juos taikyti praktikoje; gebėti dirbti su elektroniniu dienynu; valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas; planuoti ir organizuoti savo veiklą; spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje; rengti ir įgyvendinti projektus.
6. Prioritetai :  informacinių technologijų valdymas arba labai geras anglų kalbos mokėjimo lygis

Dokumentai, kurie turi būti pateikti :
1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje;
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
4. Gyvenimo aprašymas/CV;
5. Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija.
Dokumentai priimami iki 2022 m.rugpjūčio 25 d., el. paštu: saulutetelsiai@gmail.com su nuoroda: Ikimokyklinio ugdymo pedagogas.
Adresas : Dariaus ir Girėno 4, Telšiai
Skelbimas galioja iki : 2022-08-25
Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.
Pokalbis su pakviestais pretendentais numatomas 2021 m. rugpjūčio 29 d. Apie atrankos laiką pretendentai bus informuojami asmeniškai telefonu.
Kontaktinė informacija : Telšių lopšelio – darželio “Saulutė” direktoriaus pavaduotoja ugdymui Laimutė Papartienė, +370 444 60231
Pareigybės aprašymas:10 . IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJAS

__________________________________

 

Close Menu