+370 444 602 31 saulutetelsiai@gmail.com

CENTRALIZUOTAS VAIKŲ PRIĖMIMAS
ĮsigaliojO nuo 2023m. balandžio 1 d.

PRIĖMIMO MOKYTIS  BENDRIEJI KRITERIJAI (iš tvarkos aprašo)

  • Prašymai pildomi elektroniniu būdu centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimo į Telšių rajono savivaldybės švietimo įstaigas informacinėje sistemoje (toliau IS) adresu https://svietimas.telsiai.lt/ . Vienu metu galima rinktis ne daugiau kaip dvi švietimo įstaigas.
  • Tėvams (globėjams, rūpintojams), norintiems organizuoti vaikų ugdymą(-si) šeimoje, prašymai ir kiti būtini dokumentai teikiami Telšių lopšeliui-darželiui „Saulutė“ pagal priešmokyklinio ugdymo programą;
  • Neturint galimybės (prieigos) prisijungti prie IS, prašymai teikiami atvykus į Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrių (Sandra Balnytė-Keburienė – koordinuoja vaikų priėmimą į ikimokyklines įstaigas, tel. 8 444 52690; el. p. sandra.keburiene@telsiai.lt).
  • Tėvams (globėjams, rūpintojams) apie skirtą vietą švietimo įstaigoje IS informuoja elektroniniu laišku (arba pranešama telefonu). Pateikto prašymo būseną galima pasitikrinti prisijungus prie IS adresu https://svietimas.telsiai.lt/ .

CENTRALIZUOTO VAIKŲ IR MOKINIŲ PRIĖMIMO Į TELŠIŲ RAJONO SAVIVIALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGAS TVARKOS APRAŠAS ČIA

  1. Apie kitų mokslo metų naujų grupių sudarymą ir vaikų priėmimą tėvai informuojami asmeniškai, vadovaujantis tvarkos aprašu

 NUO 2023 M. RUGSĖJO 1 D. suformuotos  VAIKŲ GRUPĖS :

2 GRUPĖS (1 gr. ZUIKUČIAI; 7 gr.NYKŠTUKAI) – 2021 M. GIMIMO ( 30 VAIKŲ PRIIMTA NUO 2023M. RUGSĖJO 1D.)
3 GRUPĖS (10 gr. ŽIOGELIAI;  5 gr. KODĖLČIUKAI; 6 gr. PELIUKAI) – 2020 M. GIMIMO ( 10 VAIKŲ PRIIMTA NUO 2023M. RUGSĖJO 1D.) – LAIVŲ VIETŲ – 6
3 GRUPĖS (3 gr. ŽEMAITUKAI; 9gr. LINKSMUOLIAI; 12gr. GUDRUČIAI) – 2019M. GIMIMO (60 VAIKŲ, IŠ JŲ 15 PRIIMTA NUO 2022 RUGSĖJO 1 D.)
2 GRUPĖS(4 gr. ŽVIRBLIUKAI; 11gr. SPINDULIUKAI) –  2018 M. GIMIMO  (40 VAIKŲ)
2 PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS ( 8gr. BORUŽIUKAI; 2 gr. SMALSUČIAI – 2017 M. GIMIMO (41 VAIKAS)

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 28 D. SPRENDIMO NT. T1-360 “DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO” PAKEITIMO
TS redakcija dėl mokesčio išlaikymo 2019 m

VAIKŲ, LANKANČIŲ TELŠIŲ LOPŠELĮ-DARŽELĮ „SAULUTĖ“, LANKOMUMO APSKAITOS BEI LOPŠELIO-DARŽELIO NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS
LANKOMUMO APSKAITOS BEI NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

 

Close Menu